Вълчицата и Старото слънце // The She-wolf and the Old Sun

(English text follows the Bulgarian)

На 21 ноември християнската традиция отбелязва празника Въведение Богородично, познат още като Ден на християнското семейство, който от своя страна в традиционната ни култура е познат като края на Вълчите дни. Народът ни нарича този ден Вълча Богородица, а също и Куцулан в чест на най-опасния куц вълк, който яде хора. Обичайна практика е на този ден да се раздава питка с мед за здраве и омилостивяване на хтоничните сили, като питката се разчупва, а не се реже. Както и при огромна част от другите празнични дни възприети в християнската традиция, то и тук античната основа е добре разпознаваема. Познатата в народната вяра Вълча Богородица, крие в себе си образа на Богинята, укротяваща вълците и наричана в древността – δαμνο λύκαινα.

15042008_10154388949184934_3066948216333544372_o

Вляво – антични изображения на вълчицата като митологична представа свързана с женското начало и богинята. В средата – изображение на богинята като господарка на зверовете, която държи в ръце вълци (кучета). Вдясно горе – изображение на вълк нападащ елен. Богинята е вярвана като Господарка на хищника и на жертвата, която може да замени местата им, в този смисъл е Тази, която властва над живота и смъртта. Долу вдясно – изображение на Въведение Богородично, което народът нарича Вълча Богородица и която е позната като една от трите Богородици – Голяма, Малка и Вълча. // Left – ancient depictions of the she-wolf as a mythological notion connected with the feminine and the goddess. In the middle – depiction of the goddess as mistress of the beasts, holding in her hands wolves (dogs). Up right – depiction of a wolf attacking a deer. The goddess is believed as a Mistress of the predator and the prey, who can change their places and in this sense she is the One who rules over life and death. Down right – depiction of the Presentation of the Virgin Mary, which the people call Wolf Mother of God and is recognized as one of the three Mothers of God – the Big, the Little and the Wolf.

След края на Вълчите дни (11-21 ноември) започва един друг период. Разполагаме с данни за древността, че денят на 22-ри ноември е наричан Ἡλιοδύσια (слънчев залез),[1] който бележи началото на едномесечен период посветен на бог Кронос, който е свързван със слънцето през нощта. Обредите посветени на него в този период са извършвани в тъмнина, тъй като в тъмнината властва бог Кронос, който всъщност е слънцето в подземния свят, Хелиос наречен Кронос. Тези обреди са наричани и брумалия според Йоан Лидийски, който извежда названието им от bruma – къс ден Този период завършва с раждането на новото слънце – Младия бог, което се случва на 25 декември. Този ден е наричан и познат от античните извори като Ἡλίου γενέθλιον αὔξει φῶϛ – Раждането на Хелиос (слънцето), светлината нараства и който е възприет по-късно от християнството като Рождество Христово. През декември се извършвало и коленето на прасето, за което Йоан Лидийски също ни е оставил сведение и е излишно да гадаем откога е позната тази традиция „И фермерите колят прасета в почит към Кронос и Деметра и дори сега коленето на прасето се извършва през декември“ (Lyd. Mens.,4, 158). Празнуването на бог Кронос в този период е интересно, защото още Йоан Лидийски коментира силната борба на църквата срещу тях (Lyd. Mens.,4, 158). Определянето на дълги пости преди раждането на Младия Бог – Непобедимото Слънце е още един похват да се спрат нощните веселия, но както и съвремието ни показва, реалността е друга. По стечение на обстоятелствата хората в края на годината не спират да се събират и празнуват нейното отминаване. Допълнителен момент, който може да се нарече дори ирония на съдбата е, че фирмените тържества и събирания се случват именно в този период. Бог Кронос като един от титаните и властващ над тях е възприеман и като господар над тези титанични сили, който в този период на годината отново е благосклонен към хората и те си припомнят Златния век, разменят си подаръци и се поздравяват с думите – За много години, а този поздрав също има своята древност – Vives annos (Lyd. Mens.,4, 158). Този божествен старец според някои мнения е залегнал в основата на образа на Дядо Коледа (Дядо Мраз или Свети Николай). В някои от народните традиции в Западна Европа има добър паралел за господството му над отвъдните сили, като маскираните със страшни маски персонажи (познати под различни имена, но в Тирол известни като крампуси, ларви и други) биват подчинени от него и изпълняват волята му, а той пък награждава тези, които се покажат като достойни и добри.

[1] Weinstock, St. A New Greek Calendar and Festivals of the Sun. // The Journal of Roman Studies, Vol. 38, Parts 1 and 2 (1948), 40.

15129033_10154388950679934_8787876834366906734_o
Ляво – Бог Кронос поглъща камък, който богинята Рея е повила като пеленаче. Мит, който е тълкуван в смисъла, че времето (хронос) поглъща всичко. Вдясно горе – Бог Кронос (лат. Сатурн) на колесница, изображение от 15 в., а до него изображение на св. Николай придружаван от дявол (крампус) и деца, които получават подаръци. Долу дясно – изображение на традиционно колене на прасе от околностите на София. Обичаят е свързан и с яхване на прасето от малко дете. // Left – god Cronus swallows a stone, which goddess Rhea has wrapped as an infant. A myth which is interpreted in the meaning that time (chronos) swallows everything. Up right – god Cronus (lat. Saturn) on a chariot, depiction from 15 c. AD, and next to him a depiction of St Nicholas accompanied by a devil (krampus) and children receiving pressents. Down right – depiction of a traditional butchering of a pig from the area of Sofia. The rite is connected with mounting the pig by a small child.

С настъпването на времето на Старото Слънце, на Стареца на света, Ви пожелаваме весели празненства в края на годината. Нека веселието да изпълни сърцата Ви, нека съпреживяното със скъпите Ви хора да Ви създаде множество спомени. Ако и дните в този период на годината да са кратки, то нека дългите нощи да бъдат изпълнени с веселие и смях.

* * *

On November 21st the Christian tradition marks the Presentation of the Virgin Mary, also known as the Day of the Christian family, which on the other hand is known in Bulgarian traditional culture as the end of the Wolf days. The Bulgarians call this day Wolf Mother of God and also Kutsulan (Limping one) in honour of the most dangerous limping wolf, who eats people. Common practice for this day is to give out, break and not cut, bread covered with honey for gaining health and for appeasement of the chthonic forces. Just like with a huge part of the other celebrations adopted in the Christian tradition, the ancient basis is easily recognizable here too. The Wolf Mother of God, known from the folk belief, conceals the image of the Goddess tamer of wolves and called in antiquity – δαμνο λύκαινα.

After the end of the Wolf days (November 11 – 21) begins another period. We have evidence from antiquity that the day of November 22nd is called Ἡλιοδύσια (sunset), [1] and it marks a one month period devoted to god Cronus, who is connected with the sun during nighttime. The rites devoted to him in this period are done in darkness, because it is in darkness that Cronus rules, who is in fact the sun in the underworld, Helios called Cronus. These rites are called also brumalia according to John the Lydian, who derives their name from bruma – short day. This period ends with the birth of the new sun – the Young god, which happens on December 25th. This day is called and known to ancient sources as Ἡλίου γενέθλιον αὔξει φῶϛ – the Birth of Helios (the sun), light grows and it later is adopted by Christianity as the Birth of Jesus Christ. In December is done the butchering of the pig, for which John the Lydian has also left us some evidence and it is unnecessary to speculate how long this tradition has been known. And the farming people would slaughter pigs for the worship of Cronus and Demeter – and hence even now the „Pig-Slaughter“ is observed in December.” (Lyd. Mens., 4, 158). Celebrating god Cronus in this period is interesting, because even John the Lydian comments on the great struggle the church has with it (Lyd. Mens., 4, 158). Placing a long fast before the birth of the Young God – the Invincible Sun is another method to stop the nocturnal celebrations, but just like the present-day shows – the reality is different. At the end of the year, due to the circumstances, people never stopped gathering and celebrating its passing. Additional moment, which can be called irony of fate, is that business parties and gatherings happen exactly in this period. God Cronus, one of the titans and ruling over them is perceived also as a ruler of those titanic forces, who in this period of the year is favorable towards the people and they remember the Golden age, exchange gifts and greet each other with the words Live for years and this greeting also has an ancient origin – Vives annos (Lyd. Mens.,4, 158). This divine elderly man according to some opinions is the basis for the image of Santa Claus or St Nicholas. In some of the folk traditions of Western Europe there is a good parallel for his power over the underworld forces, as the masked with frightful masks characters (known under many names, but in Tirol popular as krampus, larvae and others) are subjected to him and obey his will, and he awards those who appear as worthy and good.
[1] Weinstock, St. A New Greek Calendar and Festivals of the Sun. // The Journal of Roman Studies, Vol. 38, Parts 1 and 2 (1948), 40.
With the coming of the time of the Old Sun, of the Old Man of the world, we wish you happy celebrations at the end of the year. May joy fill your hearts, may what you experience together with your loved ones bring you many memories. And since the days of this period are short, may the long nights be filled with joy and laughter.
Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s