Кои сме ние?

Тракийско общество

ТРЕСКЕЙА

Ние сме неформална група от хора, които споделяме общи вярвания, практики на богопочитане и представи свързани с тракийската култура и поради това наричаме себе си – тракийско общество Трескейа.

Ние вярваме във Великата Богиня и нейния Божествен Син и сме убедени, че почитта към тях и към древните тракийски светилища има място в съвремието и бъдещето ни.

Ние не бленуваме за връщане на едни отминали времена, на едни отишли си социални отношения и начин на живот, а считаме, че древната култура носи послания, които не са част от миналото, а са духовен път актуален и в днешни дни.

За нас народните традиции и обреди са носител на връзки с природата и нейното богопочитане, което е изповядвано и от древните траки, за което свидетелстват многобройните им светилища. Те са винаги в хармония с природата и са изграждани така, че човек да чувства себе си като „рожба на тежката земя и звездното небе” – писмена формулировка на орфическата вяра за божествения произход на човека, засвидетелствана в откритите златни плочки.

Ние вярваме, че чрез изучаване на традиционната обредност, която носи духа на нашите земи; на духовната и материална култура на древните траки и на близки на тях народи, споделящи сходни вярвания, както и с благоволението на Боговете на тези земи, можем да търсим близостта на божественото проявление тук и сега, с неговите множество проявления и назовавания. Светостта на заобикалящата ни среда – свещените извори, скали, пещери и върхове, е за нас основен принцип, тъй като Видимото е проявление на Невидимото.

Ние не можем да бъдем сигурни, че древните траки са извършвали абсолютно същите обреди като нас; не можем да бъдем сигурни, че са вярвали и възприемали околния свят като нас, но можем да бъдем сигурни, че преклонението пред Божественото и търсенето на близостта на Боговете е било стремеж за древния човек, както е и за нас – последователите на тракийско общество „Трескейа”.

Ние вярваме, че дори извършвайки обред само сходен, а не идентичен с онзи, който е извършван преди хиляди години; макар и назовавайки Божественото по друг начин на нашия сегашен език, ние ставаме част от същата духовна традиция, защото вярата не признава ограничението на линейното историческо време – тя живее във вечно повтарящите се цикли на Природата, Вселената, Богинята.

Ние вярваме, че боговдъхновението не е изчезнало и не е спомен само от прашните книги и старите предания, а е жив елемент от съвремието ни.

Ние вярваме, че богопоявата съществува и днес, но тя съществува за тези, които я търсят и са открити към нея, за тези, които вярват в божествения произход на човека и светостта на заобикалящия ни свят.

* * *

Thracian society

THRESKEIA 

We are an informal group of people, who share common beliefs, practices of divine worship and ideas connected with the Thracian culture and because of that we have chosen the name – Thracian society Threskeia.

We believe in the Great Goddess and her Divine Son and we are convinced that their worship and the worship of ancient Thracian sanctuaries have their place in our contemporary life and in our future.

We don’t dream of the return of the past, of social relations and a way of living that have gone away a long time ago, but we think that the ancient culture bears concepts that are not part of the past, but are a spiritual path alive even nowadays.

For us the folk traditions and rituals are carriers of connections with nature and its’ worship, which were followed by the ancient Thracians, for which all their numerous sanctuaries give us proof. They are always in harmony with nature and are build in such a way, that a person could feel as a “child of the heavy earth and the starry sky” – written idea of the Orphic belief for the divine origin of men, attested in the found golden tablets.

We believe, that through studying the traditional rituality, which bears the spirit of our lands; of the spirituality and material culture of the ancient Thracians and the peoples close to them, sharing common beliefs, as well as with the goodwill of the Gods of these lands, we can seek the divine appearance here and now, with its numerous manifestations and denominations. The sacredness of what surrounds us – springs, rocks, caves and peaks, is for us a main principle, because the Visible is a manifestation of the Invisible.

We can’t be sure that the ancient Thracians have done exactly the same rituals as we do; we can’t be sure that they have believed and have perceived the surrounding world as we do, but we can be sure that the worship of the Divine and the search of closeness with the Gods was a goal for the ancient people, as it is for us – the followers of the Thracian society Threskeia.

We believe that even the making of a ritual only similar, but not identical, with the one made thousands of years ago; though calling the Divine in another way on our own language, we become a part of the same spiritual tradition, because faith doesn’t accept the limits of linear historical time – it lives forever in the repeated cycles of the Nature, the Universe, the Goddess.

We believe that the divine inspiration has not disappeared and is not only a memory from the dusty books and the old legends, but it is a living element from our time.

We believe that the divine appearance exists even nowadays, but it exists for those who seek it and are open to it, for those who believe in the divine origin of the humans and the sanctity of the world that surrounds us.

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s